Transparența veniturilor salariale(1) Toate autoritățile și instituțiile publice enumerate la art. 2 alin. (1) și (3)vor publica la sediul propriu și pe pagina proprie de internet, în datele de 31 martie și 30 septembrie ale fiecărui an, și vor menține publicată o listă a tuturor funcțiilor din autoritățile sau instituțiile publice respective ce intră în categoria personalului plătit din fonduri publice, cuprinzând următoarele:a) salariul de bază, solda funcției de bază/salariul funcției de bază, indemnizația de încadrare sau indemnizația lunară, după caz;b) tipul, baza de calcul, cota procentuală, valoarea brută a sporurilor, compensațiilor, adaosurilor, primelor și premiilor eligibile pentru fiecare funcție, precum și baza legală a acordării acestora;c) valoarea anuală a voucherelor de vacanță care urmează să fie acordate pentru o perioadă lucrată de un an, precum și baza legală a acordării acestora;d) valoarea anuală a indemnizației de hrană care urmează să fie acordată pentru o perioadă lucrată de un an, precum și baza legală a acordării acesteia;e) orice alte drepturi în bani și/sau în natură, dacă este cazul, precum și baza legală a acordării acestora;f) orice informații cu privire la posibile limitări ale venitului salarial, precum și baza legală a acestora.(1^1) Autoritățile și instituțiile publice care au calitatea de angajatori pentru categoriile de personal enumerate la art. 2 alin. (1) și (3) vor transmite Ministerului Muncii și Justiției Sociale datele prevăzute la alin. (1) lit. a)-f) în format electronic, în perioada 1-30 octombrie a fiecărui an.(la 31-03-2018, Articolul 33 din Capitolul III a fost completat de Punctul 4, Articolul I din LEGEA nr. 79 din 28 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 276 din 28 martie 2018 )(1^2) Metodologia de transmitere a datelor potrivit alin. (1^1) se aprobă prin ordin al ministrului muncii și justiției sociale.(la 31-03-2018, Articolul 33 din Capitolul III a fost completat de Punctul 4, Articolul I din LEGEA nr. 79 din 28 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 276 din 28 martie 2018 )(2) Nerespectarea prevederilor alin. (1) atrage răspunderea contravențională a conducătorului autorității sau instituției publice în cauză și se sancționează cu amendă între 5.000 și 10.000 lei.(3) Inspecția Muncii are competența de a constata și sancționa contravenția prevăzută la alin. (2).(4) Contravenției prevăzute la alin. (2) i se aplică regimul general stabilit prin Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.

STAT PERSONAL 1             STAT DE PERSONAL

STATE DE FUNCTIUNI

2019

Stat de functiuni

Stat de functiuni 2018-2019

2019-2020

ART. 33 LEG 153 DIN 2017

stat de functiuni